Stichting Huib Kluijver Fonds

Opgericht 19 november 1981
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 41048206

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Ons RSIN: 816036330. De Belastingdienst heeft op www.belastingdienst.nl een lijst gepubliceerd met alle geregistreerde ANBI's.

Contactgegevens
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de penningmeester: bobloos@hetnet.nl of Stichting Huib Kluijver Fonds, p/a Bernhardlaan 60 1791 XG Den Burg (Texel). Via deze adressen kan ook nadere informatie over het Huib Kluijver Fonds worden opgevraagd, evenals informatie over aftrekbare giften aan het Huib Kluijver Fonds.

Statutaire doelstelling
Het bevorderen van de ornithologie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het verlenen van financiële bijdragen voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van de ornithologie;
-het geheel of gedeeltelijk bekostigen van wetenschappelijk onderzoek op ornithologisch gebied, zowel door professionele als niet-professionele onderzoekers;
-alle andere middelen, welke de kennis betreffende vogels kunnen bevorderen en al wat in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Er zijn geen standaardformulieren voor het aanvragen van een subsidie, maar vanzelfsprekend dienen in de aanvraag minimaal de volgende onderdelen omschreven te worden;
1.Compacte omschrijving van het project
2.Budget en financiering
3.Aanduiding voor welk onderdeel van het project subsidie van het Huib Kluijver Fonds wordt aangevraagd
4.De hoogte van de gevraagde subsidie.

Er zijn geen vaste inlevertermijnen en/of vergaderdata; het bestuur overlegt onregelmatig, maar het streven is elke aanvraag binnen één maand beoordeeld te hebben.

Het bestuur ziet graag als tegenprestatie, naast naamsvermelding van de subsidiegever, een publicatie in een van de tijdschriften van de NOU: ARDEA of Limosa.

-Het beleid is er op gericht om het kapitaal (minimaal) in tact te laten en de subsidies e financieren uit de rente van inkomsten en donaties.
-Het maximum toe te kennen bedrag per aanvraag bedraagt in de regel € 2.000,00
-Reis- en/of verblijfkosten voor bijeenkomsten, symposia of congressen komen niet in aanmerking voor subsidie
-Onderzoeksprojecten waarbij een substantieel deel van het budget bestaat uit personeels- c.q. salariskosten komen evenmin in aanmerking voor subsidieverlening.


Bestuur
T.J. (Theo) Boudewijn voorzitter sinds 01.06.2001
L. (Bob) Loos penningmeester sinds 01.06.2001
R.G.M. (Robert) Kwak bestuurslid sinds 27.09.2016
P.J. (Piet) van den Hout bestuurslid sinds 13.06.2007


Beloningsbeleid Bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De noodzakelijke kosten gemaakt voor het uitoefenen van de bestuurstaken kunnen gedeclareerd worden na overlegging van kwitanties. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Verdere informatie
Het jaarverslag 2021 en de jaarcijfers 2021 zijn met de voorgaande links te bekijken als pdf-file.terug naar http://www.nou.nu